Wednesday, 20 January 2021

Avispa Players

Team Roster

 


Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Jon Ander Serantes GK 184 74 0 0
2 Masato Yuzawa DF 179 74 0 0
3 Emil Salomonsson DF 182 73 0 0
4 Carlos Guttierez DF 192 82 0 0
5 Yuki Saneto DF 179 72 0 0
6 Hiroyuki Mae MF 173 70 0 0
7 Takuya Shigehiro MF 178 65 0 0
8 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
9 Juanma Delgado FW 188 90 0 0
10 Hisashi Jogo FW 183 77 0 0
13 Koki Kido FW 177 75 0 0
14 Asahi Masuyama MF 173 72 0 0
15 Takayuki Morimoto FW 180 77 0 0
16 Daisuke Ishizu FW 173 70 0 0
17 Takaki Fukumitsu MF 171 63 0 0
18 Toshiki Toya FW 185 69 0 0
19 Sotan Tanabe MF 175 68 0 0
20 Kennedy Egbus Mikuni DF 192 80 0 0
21 Takumi Yamanoi GK 185 80 0 0
22 Naoki Wako DF 171 65 0 0
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 76 0 0
24 Kaito Kuwahara DF 168 67 0 0
25 Yuji Kitajima MF 169 67 0 0
26 Daiya Tono FW 165 66 0 0
31 Masaaki Murakami GK 185 85 0 0
38 Daisuke Kikuchi MF 172 68 0 0
39 Kojiro Shinohara DF 177 71 0 0
50 Takumi Kamijima DF 185 80 0 0

 

Team Roster for 2019

 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Ryuichi Kamiyama GK 188 97 0 0
3 Yuichi Komano DF 173 72 0 0
4 Yu Tamura DF 186 89 0 0
5 Yuki Saneto DF 179 72 0 0
6 Won Du-Jae DF 187 81 0 0
7 Yu In-Soo MF 178 71 0 0
8 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
9 Tulio de Melo FW 193 90 0 0
10 Hisashi Jogo FW 182 77 0 0
11 Keisuke Iwashita DF 181 78 0 0
13 Koki Kido FW 177 75 0 0
14 Takuma Edamura MF 176 71 0 0
15 Takayuki Morimoto FW 180 77 0 0
16 Daisuke Ishizu FW 173 71 0 0
17 Riki Matsuda FW 175 72 0 0
18 Dudu FW 180 75 0 0
19 Shunsuke Tsutsumi DF 179 75 0 0
20 Euller DF 175 72 0 0
21 Kentaro Kakoi GK 190 90 0 0
22 Naoki Wako DF 171 65 0 0
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 76 0 0
27 So Hirao DF 170 68 0 0
33 Koji Yamase MF 175 73 0 0
32 Yusuke Sakimura FW 177 76 0 0
31 Takumi Yamanoi GK 185 79 0 0
39 Kojiro Shinohara DF 178 71 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Ryuichi Kamiyama GK 188 97 26/216 --
2 Mizuki Hamada DF 186 83 52/26 1/4
3 Yuichi Komano DF 173 70 374/87 19/4
5 Yuki Saneto DF 179 72 93/0 3/0
6 Danilson MF 186 86 161/41 8/6
7 Yuta Mikado MF 175 72 203/0 11/0
8 Riki Matsuda FW 175 70 65/15 7/4
9 Takayuki Nakahara FW 182 83 88/148 8/27
10 Hisashi Jogo FW 183 77 89/260 17/51
11 Daisuke Sakata FW 175 70 271/156 48/28
13 Hirotaka Tameda MF 175 72 42/112 1/13
14 Takehiro Tomiyasu DF 188 78 10/0 0/0
15 Toshiya Sueyoshi MF 175 73 60/138 2/9
16 Daisuke Ishizu FW 173 70 59/91 6/20
17 Wellington FW 188 90 45/56 8/27
18 Masashi Kamekawa DF 178 69 47/56 1/1
19 Shunsuke Tsutsumi DF 179 76 34/168 0/5
21 Will Popp FW 178 79 0/0 0/0
22 Hokuto Nakamura DF 167 72 115/129 7/10
23 Rikihiro Sugiyama GK 184 72 68/20 --
25 Akishige Kaneda GK 185 77 1/6 --
27 Takahiro Kunimoto FW 175 77 20/4 (3) 1/0 (0)
29 Gilsinho MF 168 72 139/14 26/0
30 Koki Shimosaka DF 176 70 0/0 0/0
31 Takumi Yamanoi GK 185 77 0/0 --
32 Yusuke Sakimura FW 177 71 0/0 0/0
33 Koji Yamase MF 175 71 288/142 58/21
36 Keisuke Iwashita DF 181 77 205/17 14/2
39 Yuta Mishima MF 169 64 9/66 0/2

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Ryuichi Kamiyama GK 188 94 18/216 --
2 Mizuki Hamada DF 186 83 33/26 0/4
3 Takumi Abe DF 168 68 0/127 0/3
5 Yuki Saneto DF 179 73 74/0 2/0
6 Danilson MF 185 80 144/41 8/6
7 Takeshi Kanamori FW 171 69 0/99 0/21
8 Shuto Nakahara MF 172 64 0/99 0/3
9 Takayuki Nakahara FW 181 76 85/148 8/27
10 Hisashi Jogo FW 183 77 56/260 11/51
11 Daisuke Sakata FW 175 72 247/156 46/28
13 Hirotaka Tameda MF 175 66 21/112 0/13
14 Shoki Hirai FW 179 72 81/74 19/9
15 Toshiya Sueyoshi MF 175 75 36/138 2/9
16 Yuta Mishima DF 168 60 0/66 0/2
17 Wellington FW 186 89 16/56 3/27
18 Masashi Kamekawa DF 177 68 20/56 1/1
19 Shunsuke Tsutsumi DF 179 75 19/168 0/5
20 Kim Hyun Hun DF 184 77 0/99 0/8
21 Takehiro Tomiyasu DF 185 70 0/0 0/0
22 Hokuto Nakamura DF 167 69 99/129 7/10
23 Lee Bum Young GK 194 90 0/0 --
25 Akishige Kaneda GK 184 71 0/6 --
26 Yu Tamura MF 185 88 0/18 0/0
27 Takahiro Kunimoto FW 173 74 0/4 (3) 0/0 (0)
29 Kenta Furube MF 180 72 0/117 0/8
30 Koki Shimosaka DF 174 67 0/0 0/0
33 Jun Suzuki MF 170 68 30/230 1/16
35 Kanta Sato GK 177 79 0/0 --

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000