Thursday, 15 April 2021


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Kazusa Iwasaki GK 183 92 0 0
2 Foguette DF 170 67 0 0
4 Kotaro Fujiwara DF 176 71 0 0
6 Keisuke Tanabe MF 170 72 0 0
7 Kento Nakamura MF 175 67 0 0
8 Taku Ushinohama MF 171 66 0 0
9 Takuma Sonoda FW 175 70 0 0
11 Junki Goryo MF 172 69 0 0
13 Shogo Onishi GK 185 78 0 0
14 Hiroya Nodake MF 169 66 0 0
15 Osamu Henry Iyoha DF 181 73 0 0
16 Yuto Kide DF 168 65 0 0
17 Yusei Kayanuma FW 174 72 0 0
18 Junya Nodake MF 177 75 0 0
19 Shunsuke Yamamoto FW 182 80 0 0
20 Noriyuki Sakemoto MF 175 73 0 0
21 Kohei Hattanda MF 171 66 0 0
22 Mikiya Eto DF 174 73 0 0
23 Gerson DF 186 75 0 0
24 Kazuya Sunamori DF 172 71 0 0
31 Fuma Shirasaka GK 180 80 0 0
35 Shuto Nakahara MF 171 67 0 0
36 Rei Yonezawa FW 175 67 0 0
37 Kosei Hamaguchi DF 183 75 0 0
38 Yushi Yamaya FW 176 70 0 0
40 Kai Ishitsu MF 163 56 0 0
41 Kaito Miyake MF 174 72 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Kazusa IWASAKI GK 186 86 0 0
4 Kotaro FUJIWARA DF 176 71 0 0
5 Ryo HIRAIDE DF 176 69 0 0
6 Keisuke TANABE MF 170 67 0 0
7 Kento NAKAMURA MF 170 65 0 0
8 Taku USHINOHAMA MF 172 65 0 0
9 Takuma SONODA FW 178 66 0 0
10 Ryo WADA FW 170 72 0 0
13 Shogo ONISHI GK 185 78 0 0
15 Noritaka FUJISAWA DF 171 64 0 0
11 Junki GORYO MF 171 63 0 0
14 Hiroya NODAKE MF 171 65 0 0
16 Yuichiro EDAMOTO MF 170 62 0 0
17 Yusei KAYANUMA FW 175 65 0 0
18 Junya NODAKE MF 176 70 0 0
19 Joao Gabriel FW 193 85 0 0
20 Noriyuki SAKEMOTO MF 175 65 0 0
21 Kohei HATTANDA MF 171 62 0 0
22 Naoaki AOYAMA DF 182 75 0 0
23 Katsunari MIZUMOTO DF 179 70 0 0
24 Kazuya SUNAMORI DF 171 69 0 0
26 Soichi TANAKA DF 172 68 0 0
27 Haruki IZAWA MF 178 73 0 0
30 Yuma KAWAMORI FW 174 71 0 0
31 Minoru HATA GK 193 83 0 0
36 Rei YONEZAWA FW 176 65 0 0
38 Shuto NAKAHARA MF 172 64 0 0
39 Josenildo ("Nildo") Brito da Silva MF 180 75 0 0

Old Data

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Shunsuke Ueda GK 182 79 0/0 (1) --
2 Kaito Kimura DF 172 64 0/0 0/0
3 Isao Taniguchi DF 178 75 0/0 (2) 0/0 ()
5 Wataru Inoue MF 178 69 0/9 (12) 0/0 (1)
6 Shuto Tanaka DF 178 74 0/197 (28) 0/7 (1)
7 Akira Akao MF 177 72 0/0 (26) 0/0 (3)
8 Yuki Nagahata MF 165 55 0/3 (27) 0/0 (1)
9 Noriaki Fujimoto FW 174 68 0/0 (27) 0/0 (15)
11 Junki Goryo MF 172 66 0/37 (24) 0/2 (2)
13 Yuya Yamada FW 174 68 0/0 (15) 0/0 (3)
14 Kenta Nishioka MF 175 70 0/149 (4) 0/5 (0)
15 Hirotaka Uchizono MF 179 72 0/0 (3) 0/0 (0)
16 Yuma Kawamori FW 175 72 0/0 (12) 0/0 (1)
17 Yusei Nakahara MF 169 69 0/0 (29) 0/0 (8)
18 Mitsuhiro Seki DF 173 70 0/114 (29) 0/6 (0)
19 Takayuki Fujii FW 177 69 0/0 (6) 0/0 (0)
21 Kazusa Iwasaki GK 186 86 0/0 0/0
22 Kosuke Yoshii DF 175 73 0/186 (15) 0/9 (1)
23 Katsunari Mizumoto DF 180 72 0/35 (26) 0/1 (0)
24 Toshihiro Matsushita MF 174 70 234/74 15/9
25 Shota Kadono MF 173 68 0/0 0/0
26 Shogo Tsukada DF 164 62 0/0 (3) 0/0 (0)
27 Shinji Tominari DF 181 74 0/59 (30) 0/3 (1)
28 Masafumi Terada DF 180 75 0/0 (8) 0/0 (1)
29 Junya Nodake FW 176 70 0/0 0/0
31 Tetsuya Yamaoka GK 186 76 0/0 (27) 0/0 (0)
33 Yutaka Tanoue MF 168 66 0/0 (25) 0/0 (0)
40 Taikai Uemoto DF 180 68 230/5 4/0

 

 

 

 

 


Old Data

 

Team Roster for 2016